Truy cập nội dung luôn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN


Chủ tịch UBND giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rà soát, đánh giá rõ hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2023; nêu cụ thể kết quả hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh, số dự án đã kêu gọi đầu tư trong 05 tháng đầu năm 2023 và dự kiến thu hút đầu tư đến cuối năm 2023. Rà soát, điều chỉnh danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư đảm bảo thiết thực, có kết quả cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; tham mưu UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy chuẩn quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên.

07/06/2023

 Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình theo nội dung Công văn số 540/BDN ngày 12/5/2023 của Ban Dân nguyện Quốc hội về việc báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 và trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2023, gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 12/6/2023.

07/06/2023

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân theo yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương việc điều chỉnh địa điểm tổ chức điều dưỡng tập trung luân phiên đối với Người có công với cách mạng và thân nhân Người có công với cách mạng năm 2023 từ Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc Người có công - Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa sang Trung tâm điều dưỡng luân phiên Người có công tỉnh Quảng Bình.

02/06/2023

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo nội dung đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 3279/BCT-CTĐP ngày 29/5/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh sự việc Báo Văn hóa Online nêu “Di tích quốc gia Núi đá Phú Thọ bị xâm phạm nghiêm trọng” ; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2023.

31/05/2023

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Báo cáo thẩm định số 2215/BC-HĐTĐ ngày 28/3/2023 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, ý kiến thẩm tra tại Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 17/5/2023 của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của Chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

31/05/2023

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu nội dung Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030 để triển khai thực hiện.

 Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu Quyết định số 535/QĐ-UBQG ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu triển khai Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

31/05/2023

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3739/VPCP-KGVX ngày 25/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Chương trình hoặc Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; tham mưu, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 08/6/2023 để xin ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo thời gian quy định (trước ngày 16/6/2023). 30/05/2023

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, rà soát các chủ trương, định hướng của cấp thẩm quyền, các quy định pháp luật mới ban hành để kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở triển khai thực hiện; hạn chế việc chậm trình HĐND tỉnh thông qua các nội dung mà các văn bản pháp luật cấp trên đã quy định phải trình HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22/5/2023 Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng quy định; đồng thời, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền.

30/05/2023

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ và ứng phó sự cố tràn dầu đối với các hoạt động chuyển tải, tiếp nhận, bơm hút xăng dầu của các phương tiện có hoạt động liên quan đến xăng dầu theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

 Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Sơn và đề nghị Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên các thuyền viên liên quan đến việc ngư dân hành nghề trên biển bị lực lượng chức năng nước ngoài ngăn cản, lấy tài sản như báo cáo của UBND huyện Bình Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

29/05/2023

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 1963/BVHTTDL-VP ngày 18/5/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2023.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục chủ động rà soát và triển khai kịp thời, hiệu quả các Quyết định, Kế hoạch, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận phiên giải trình vào sáng ngày 26/4/2023 của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 01/KL-HĐND ngày 10/5/2023.

26/05/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2972

Tổng số lượt xem: 12708422

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này