Đăng ngày: 19/01/2018

​  Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020. 

  Tại Hội nghị, ông Cao Đình Hòa – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã triển khai cụ thể Nghị quyết số 126/NQ-CP. Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ gồm 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó đáng chú ý là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; iếp tục hoàn thiện chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí theo hướng: Nếu người đứng đầu làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì được biểu dương, khen thưởng; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng kịp thời tự xử lý theo quy định và khắc phục hậu quả, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì chỉ xử lý người có hành vi tham nhũng, không xử lý về trách nhiệm người đứng đầu; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát hiện mà do các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thì phải chịu trách nhiệm và tùy theo mức độ, hậu quả mà xử lý theo quy định của pháp luật.

   UBND tỉnh cũng yêu cầu góp ý cho Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.  Kế hoạch giao nhiệm vụ cho Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; hướng dẫn chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra  tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công vụ, công chức, quản lý cán bộ, công chức viên chức, rà soát, khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ; hướng dẫn việc kê khai, công khai tài sản thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức…

   Đồng thời, ông Phạm Xuân Duệ – Phó Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã hướng dẫn lại một số nội dung về kê khai tài sản, thu nhập theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện vừa qua, đảm bảo thực hiện đúng việc kê khai tài sản, thu nhập trong thời gia đến.                                                              

                                                                                                    Lê Tấn Hùng

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 458984
Đang online: 13