​​    
​    
​Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra là việc việc xem xét, phân tích, đánh giá lại tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra khi cần thiết của các cơ quan thanh tra có thẩm quyền nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót, hạn chế trong hoạt động thanh tra, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
​Thanh tra liên ngành là khái niệm không mới trong hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước. Trên thực tế từ trước đến nay, Thanh tra Chính phủ và thanh tra một số bộ, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra liên ngành. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý quy định về thanh tra liên ngành mới chỉ lần đầu tiên ghi nhận trong Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. 
​​    

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 338134
Đang online: 5