Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Thanh tra tỉnh
Thẩm quyền giải quyết Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
Lĩnh vực Tiếp công dân và xử lý đơn
Trình tự thực hiện

* Đối với công dân: Gửi đơn và tài liệu kèm theo đến Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh hoặc địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh qua đường bưu điện hoặc đến tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh (số 50 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để trực tiếp gửi đơn và tài liệu kèm theo.

* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn gửi đến Thanh tra tỉnh qua dịch vụ bưu chính sẽ do Văn thư tiếp nhận và chuyển ngay cho bộ phận tiếp dân của Văn phòng để xử lý. Đối với đơn gửi đến cá nhân Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, sau khi Lãnh đạo xem xong sẽ chuyển ngay trong ngày cho bộ phận tiếp dân của Văn phòng để xử lý,

Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng đăng ký số đơn đến và xử lý nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, theo dõi.

- Bước 2: Phân loại, xử lý đơn

1. Xử lý đơn khiếu nại:

- Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh và đủ điều kiện thụ lý theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Văn phòng phải báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xem xét thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu đơn do Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận hoặc các cơ quan báo chí chuyển đến thì sau khi Chánh Thanh tra thụ lý, Văn phòng dự thảo trình Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực khiếu nại, tố cáo ký thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã chuyển đơn đến biết.

- Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra nhưng không đủ điều kiện thụ lý theo quy định của pháp luật thì Văn phòng đề xuất Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực khiếu nại, tố cáo trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không được thụ lý trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

- Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, Văn phòng có văn bản trả lại đơn và hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, Văn phòng báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xem xét có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý, giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn của tỉnh thẩm tra, xác minh theo quy định.

- Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở, của Chủ tịch UBND cấp huyện nhưng quá thời hạn theo quy định của pháp luật mà chưa được giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, Văn phòng tham mưu cho Chánh thanh tra có văn bản đôn đốc, nhắc nhở cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết vụ việc khiếu nại đó.

- Đối với đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí hoặc các cơ quan khác nhận được và chuyển đến nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn, Văn phòng tham mưu Phó Chánh Thanh tra phụ trách khiếu nại, tố cáo gửi trả lại đơn kèm theo các tài liệu (nếu có) và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không thụ lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến.

- Đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người: Văn phòng có văn bản yêu cầu những người khiếu nại cử người đại diện để làm thủ tục thụ lý theo quy định nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh; hướng dẫn gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền nếu không thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong quá trình nghiên cứu đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, nếu có căn cứ cho rằng trong quá trình giải quyết vụ việc khiếu nại có dấu hiệu vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan, lợi ích của nhà nước thì Văn phòng báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra xem xét, quyết định.

- Trong quá trình nghiên cứu đơn khiếu nại đối với quyết định hành chính quyết định giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, Văn phòng phải kịp thời báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra xem xét, quyết định tạm đình chỉ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó.

2. Xử lý đơn tố cáo:

- Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Văn phòng có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xem xét quyết định việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày.

- Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh thì Văn phòng báo cáo, đề xuất với Chánh Thanh tra tỉnh chuyển đơn và các chứng cứ, tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để được giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo. Sau khi chuyển đơn, Văn phòng thông báo cho người tố cáo biết việc chuyển đơn nếu người tố cáo có yêu cầu.

- Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Văn phòng có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý, giao nhiệm vụ xác minh theo quy định; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 10 ngày.

- Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng Sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố nhưng quá thời hạn theo quy định của pháp luật mà chưa được giải quyết thì Văn phòng báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh có văn bản đôn đốc việc giải quyết.

- Đơn tố cáo hành vi gây thiệt hại, đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, cơ quan, tổ chức, tính mạng, tài sản của cá nhân thì Văn phòng phải báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh để áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc báo ngay cho cơ quan công an, cơ quan khác có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

- Đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, Văn phòng báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh chuyển đơn và tài liệu kèm theo đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đơn tố cáo cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, Văn phòng báo cáo, tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh chuyển đơn và tài liệu kèm theo cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đơn tố cáo không đủ điều kiện để thụ lý Văn phòng lưu đơn để theo dõi.

- Đối với tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo, nhưng nội dung tố cáo rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì Văn phòng báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra xem xét, quyết định.

- Trường hợp nhận được tố cáo bằng điện thoại, thông điệp dữ liệu từ hộp thư điện tử của Thanh tra tỉnh thì Văn phòng báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo xác minh họ tên, địa chỉ người tố cáo. Sau khi có kết quả xác minh họ tên, địa chỉ người tố cáo thì phân loại và xử lý như trên.

3. Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo:

- Nếu thuộc thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết của Chánh Thanh tra thì Văn phòng báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

- Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì Văn phòng báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh có văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

- Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết thì Văn phòng xem xét chuyển đơn kèm theo tài liệu (nếu có) đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết thì Văn phòng báo cáo Chánh Thanh tra xem xét, quyết định. Việc chuyển đơn phản ánh, kiến nghị được thực hiện trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đơn.

4. Đơn tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, Văn phòng báo cáo, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xem xét có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý, giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn của tỉnh thẩm tra, xác minh theo quy định. Đơn tranh chấp đất đai không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì Văn phòng hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

5. Đơn phản ánh, kiến nghị khác nếu thuộc thẩm quyền chỉ đạo giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh thì Văn phòng tham mưu, đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh xử lý; nếu không thuộc thẩm quyền thì Văn phòng trả đơn và hướng dẫn công dân gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cách thức thực hiện

Gửi đơn trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Thanh tra tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn khiếu nại (theo Mẫu số 32), đơn tố cáo (theo Mẫu số 46) hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân), đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai.

+ Giấy ủy quyền khiếu nại (theo Mẫusố 41) nếu có;

+ Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai cung cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Tối đa là 15 ngày đối với đơn tố cáo

- Tối đa là 10 ngày đối với đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân; Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chánh Thanh tra tỉnh; Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng và các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

Kết quả thực hiện TTHC

- Văn bản thụ lý

- Văn bản thông báo về việc không thụ lý

- Phiếu trả đơn và hướng dẫn

- Phiếu chuyển đơn

- Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu

- Văn bản đôn đốc việc giải quyết.

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn khiếu nại (theo Mẫu số 32), Đơn tố cáo (theo Mẫu số 46), Giấy ủy quyền khiếu nại (theo Mẫu số 41) ban hành kèm theo Quyết định  số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ thì đơn không đủ điều kiện xử lý là:

- Đơn không được viết bằng tiếng Việt;

- Đơn không có chữ ký trực tiếp hoặc điểm chỉ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Đơn tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo;

- Đơn gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người, trong đó đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

- Đơn đã được hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý

Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Luật Đất đai ngày 25/11/2013; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về xử lý đơn; Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi v/v ban hành Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 15/QĐ-TTT ngày 04/02/2012 của Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh.

Văn bản đính kèm
 • Mau32.donkhieunai.doc
 • Mau41.giayuyquyenkhieunai.doc
 • Mau46.dontocao.doc
 • Phim tư liệu
  Tổng kết VACI 2013

  Thống kê truy cập

  Lượt truy cập: 595130
  Đang online: 4