Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 14 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dân và xử lý đơn Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
2 Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Thanh tra tỉnh Tiếp công dân và xử lý đơn Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chánh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
4 Thủ tục giải quyết tố cáo của Chánh Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
5 Thủ tục tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Tiếp công dân và xử lý đơn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
6 Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Lãnh đạo UBND tỉnh và Trụ sở tiếp công dân của tỉnh Tiếp công dân và xử lý đơn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
7 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh Giải quyết khiếu nại Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh Giải quyết khiếu nại Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
9 Thủ tục giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Giải quyết tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
10 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh
11 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh
12 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Cơ quan thanh tra nhà nước các cấp, bộ phận tổ chức cán bộ trong các cơ quan thuộc UBND tỉnh, bộ phận phụ trách công tác thanh tra nội bộ, tổ chức cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước
13 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước
14 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 628669
Đang online: 4