Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh
Thẩm quyền giải quyết Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại
Trình tự thực hiện

* Đối với người khiếu nại: thực hiện một trong 02 cách thức sau,

- Gửi đơn khiếu nại và tài liệu kèm theo đến UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Trụ sở tiếp công dân của tỉnh qua đường bưu điện;

- Đến tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (số nhà 232 đường Phan Bội Châu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để gửi đơn khiếu nại và tài liệu kèm theo hoặc trực tiếp trình bày nội dung khiếu nại.

* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Thụ lý, giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân của tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh, hoặc Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại theo quy định.

 - Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Trong thời hạn thẩm tra, xác minh do Chủ tịch UBND tỉnh giao, cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh có trách nhiệm:

+ Tiến hành việc xác minh nội dung khiếu nại theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 29 Luật khiếu nại, Mục 2, chương II của Thông tư số  07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

+ Báo cáo kết quả xác minh khiếu nại với đầy đủ nội dung theo quy định.

- Bước 3: Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan có thẩm quyền gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

Khi đối thoại, đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

- Bước 4: Ban hành và gửi quyết định giải quyết khiếu nại

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản theo quy định tại Điều 11 của bản Quy định về việc thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật Khiếu nại.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, Bộ quản lý chuyên ngành, Thanh tra Chính phủ, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đặt tại Hà Nội, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến, Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và Thanh tra tỉnh.

Cách thức thực hiện

Gửi đơn khiếu nại và tài liệu kèm theo trực tiếp hoặc theo đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn khiếu nại (theo Mẫu số 32) hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân);

+ Giấy ủy quyền khiếu nại (theo Mẫu số 41) nếu có;

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

+ Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại cung cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Theo Điều 37, Luật khiếu nại:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày,  kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

 Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân; Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân của tỉnh; các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Lệ phí

       Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn khiếu nại (theo Mẫu số 32), Giấy ủy quyền khiếu nại (theo Mẫu số 41) ban hành kèm theo Quyết định  số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Theo Điều 2, Điều 8 và Điều 11 Luật khiếu nại

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không không thuộc vào 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Khiếu nại.

2. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

3. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc có người đại diện hợp pháp.

4. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, ký hoặc điểm chỉ trực tiếp và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại.

5. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

6. Việc khiếu nại còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

7. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

Căn cứ pháp lý

Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi v/v ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Văn bản đính kèm
 • Mau41.giayuyquyenkhieunai.doc
 • Mau32.donkhieunai.doc
 • Phim tư liệu
  Tổng kết VACI 2013

  Thống kê truy cập

  Lượt truy cập: 595208
  Đang online: 3