​Ngày 02 tháng 7 năm 2018, tại cơ quan Thanh tra tỉnh, ông Bùi Phương – Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh đã chủ trì cuộc họp công bố Quyết định số 131/QĐ-TTT ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan đến đất đai tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.
​Kết luận thanh tra là văn bản hành chính quan trọng trong hoạt động thanh tra; nó thể hiện tính chất quyền lực Nhà nước có nội dung buộc các đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện. Kết luận thanh tra là sản phẩm pháp lý thể hiện kết quả toàn bộ hoạt động thanh tra, được cung cấp, công khai, minh bạch ra xã hội, sẽ được xã hội đánh giá chất lượng về tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. Vì vậy, đòi hỏi văn bản Kết luận thanh tra phải đảm bảo chất lượng, trong đó yêu cầu về văn phong của kết luận thanh tra là hết sức quan trọng. 
​Dự thảo Luật Tố cáo lần này đã khắc phục một số nội dung còn hạn chế của Luật Tố cáo năm 2011, nhất là xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, chế định về bảo vệ người tố cáo…..Tuy nhiên, qua nghiên cứu và đối chiếu với thực tiễn thì vẫn còn những bất cập, khó khả thi trên thực tiễn đó là:
​  Ngày 25  tháng 12 năm 2014, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người có tính chất phức tạp, gay gắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 65/2014/QĐ – UBND; nội dung Quyết định ngoài những quy định chung có tính nguyên tắc, đã chỉ ra  11 vấn đề  cụ thể cần chú ý tăng cường trách nhiệm quản lý vì có nguy cơ cao dẫn đến khiếu nại đông người; trong từng vấn đề cụ thể, UBND tỉnh phân định rõ trách nhiệm cho Giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện , Chủ tịch UBND cấp xã; chỉ đạo rõ những biện pháp phòng ngừa căn bản cho mỗi vấn đề đặt ra.  Nhìn lại các vụ việc phức tạp về khiếu nại, phản ánh diễn ra trên thực tế 04 năm qua đều không nằm ngoài những vấn đề đã dự báo trong Quyết định. Điều đó cho thấy Quyết định 65 là một văn bản có tính dự báo tốt và chỉ đạo đường lối đúng.
  ​Ngày 16/4/2018, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị để triển khai  Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017. 
​  Nhằm tạo động lực để các đơn vị, cá nhân nỗ lực phấn đấu, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, đồng thời, thông qua phong trào thi đua để đội ngũ công chức và người lao động ngành Thanh tra tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn, khơi dậy sự năng động, sáng tạo; ngày 16/3/2018 huyện Tây Trà, Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thành phố phía Bắc đã tổ chức phát động thi đua và tổ chức đăng ký giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Phạm Xuân Duệ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Hoàng Như Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà dự và chỉ đạo Hội nghị.
​Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra là hoạt động của người thẩm định nhằm giúp người ra quyết định thanh tra xem xét, đánh giá về nội dung của dự thảo kết luận thanh tra trước khi ban hành kết luận thanh tra. Trước khi Luật Thanh tra 2010 được ban hành, hoạt động thẩm định dự thảo kết luận thanh tra chủ yếu được giao cho bộ phận văn phòng (thẩm định về hình thức) và các bộ phận chuyên môn (thẩm định về nội dung). Tuy nhiên, hoạt động này chưa được pháp luật quy định cụ thể và được tổ chức thống nhất trong các cơ quan thanh tra nhà nước theo cấp hành chính.
​Trên thực tế, việc khiếu nại đối với kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra hành chính ít xảy ra so với kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra chuyên ngành. Sở dĩ có tình trạng này là do nội dung kết luận trong hoạt động thanh tra hành chính thường liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, có nội dung và phạm vi rộng, nhiều khi liên quan đến trách nhiệm của tập thể, nhiều cơ quan, tổ chức, trong chừng mực nào đó còn liên quan đến sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên. 
​Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra khi cần thiết là một trong các nhiệm vụ của cơ quan thanh tra trong hoạt động thanh tra theo quy định của Luật thanh tra năm 2010. Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ này được luật hóa. 
  ​Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày 07/3/2018, tại cơ quan Thanh tra tỉnh, ông Lữ Ngọc Bình – Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì cuộc họp  đề nghị các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phối hợp xử lý các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo nguyên tắc thanh tra theo kế hoạch không quá 01 lần/01 năm đối với một doanh nghiệp.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 338131
Đang online: 5