Thanh tra Sở Công thương

Chánh Thanh tra

Nguyễn Đức Huy

CQ: 055 3820255
NR: 055 2221873

Phó Chánh Thanh tra
Kiều Văn Dũng

CQ: 055 3820255
0905882000
Email: kvdung-sct@quangngai.gov.vn
 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Chánh Thanh tra
Huỳnh Ngà

CQ: 055 3712225

NR: 055 3812000
DĐ: 0905044009
Email: hnga18177@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra

Phạm Tấn Dũng

CQ: 055 3817948

NR: 055 3825786

DĐ: 0905664905

Email: ptdung00627@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra

Tống Khánh Trinh

CQ: 055 3817949

NR: 055 3830299

DĐ: 0905830299

Phó Chánh Thanh tra

Huỳnh Trọng Phem

CQ: 055 3817948

DĐ:0905894477

Email: htphem1966@gmail.com

Thanh tra Sở Giáo dục-Đào tạo

Chánh Thanh tra
Trần Hoài Trung

CQ: 055  3815 231

NR: 055 3826017
DĐ: 0914043497
Email: thtrung61@yahoo.com

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Quốc Dõng

CQ: 055 824113
NR: 055 6272374
DĐ: 0905200390
Email: quocdong61@gmail.com

Thanh tra Sở Kế hoạch-Đầu tư

Chánh Thanh tra

Võ Lượng

CQ: 055 830910
DĐ: 0905597624

Phó Chánh Thanh tra

Phạm Văn Long

CQ: 055 830910
DĐ: 0903557677

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Chánh Thanh tra
Phạm Thành Phương

CQ: 055 3824441
NR: 055 6251517
DĐ: 0974752259
Email: phuongha86@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra

Trần Văn Quang

CQ: 055 2229401
NR: 055 3715719
DĐ:
0972340909
Email: tvquang1976@gmail.com

Thanh tra Sở  Lao động – Thương binh và xã hội

Chánh Thanh tra

Nguyễn Đăng Thương

CQ: 055 823233
DĐ: 0985787799
Email: ndthuong-sld@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Minh Tuấn

CQ: 055 823233
DĐ: 0937235907
Email: minhtuan.ttra@gmail.com

Thanh tra Sở Nội vụ

 Chánh thanh tra

Phạm Thị Minh Phương

CQ: 055 819761
DĐ: 0905262973
Email: ptmphuong121176@yahoo.com.vn

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 Chánh Thanh tra

Nguyễn Đình Cương

CQ: 055 3826683
NR: 055 3822232
DĐ: 0914453525
Email: ndcuong-snn@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra
Trần Tuấn Khanh

CQ: 055 3826683
NR: 055 3810702
DĐ: 0918136605
Email: ttkhanh-snn@quangngai.gov.vn

Thanh tra Sở Tài Chính

Chánh Thanh tra
Phạm Trung Bộ

CQ: 055 822281
DĐ: 0914028014
Email: ptbo-stc@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Tấn Vũ

CQ: 055 822281

Phó Chánh Thanh tra

Phạm Hồng Lực

CQ: 055 822281
DĐ: 0914217615

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Chánh Thanh tra

Đỗ Sáu

CQ: 055 3824767
NR: 055 3820876
DĐ: 0905060703
Email: dsau-stnmt@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đức Thành

CQ: 055 3824767
DĐ: 0905759899
Email: thanhqn1966@gmail.com

Thanh tra Sở Thông tin – Truyền  thông

Chánh Thanh tra

Hoàng Duy

CQ: 055 3711571

NR: 055 3831679

DĐ: 0913488886
Email: duylanqn@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra

Đặng Hồng Hải

CQ: 055 3711571

DĐ: 0986355977
Email: danghonghai77@gmail.com

Thanh tra Sở Tư Pháp

 

Chánh Thanh tra

Nguyễn Minh Phương

CQ: 055 3713280

DĐ: 0914101193
Email: nmphuong-stp@quangngai.gov.vn

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chánh Thanh tra

Đàm Việt Thanh 

CQ: 055.3827130
Email: dvthanh-svhtt@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra
Hồ Minh Ngọc

CQ: 055 3827130
DĐ: 0989043609

Thanh tra Sở Xây dựng

Chánh Thanh tra
Vũ Đình Chiến

CQ: 055 3829426 
DĐ: 0914101534
Email: ndhiep-sxd@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Đào Thị Lệ Thắm

CQ: 055 3829426

DĐ: 0905664989
Email: dtltham-sxd@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra  

 Nguyễn Việt Cường                    

 

 Điện thoại: 055 3829426

 Email: nvcuong-sxd@quangngai.gov.vn 

Thanh tra Sở Y tế

 Chánh Thanh tra

Nguyễn Thành

CQ: 055 3820260
DĐ: 0907485508

 ​


Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 289947
Đang online: 3