Thanh tra Sở Công thương

Chánh Thanh tra

Nguyễn Đức Huy

CQ: 055 3820255
NR: 055 2221873

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Chánh Thanh tra
Huỳnh Ngà

CQ: 055 3712225

DĐ: 0905044009

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Xuân Thảo

CQ: 055 3817948

DĐ: 0913.418.635

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Văn Loan

CQ: 055 3817949

DĐ: 0988.797.698

Thanh tra Sở Giáo dục-Đào tạo

Chánh Thanh tra
Nguyễn Quốc Dõng

CQ: 055  3815 231

DĐ: 0905200390

Phó Chánh Thanh tra


CQ: 055 824113

Thanh tra Sở Kế hoạch-Đầu tư

Chánh Thanh tra

Võ Lượng

CQ: 055 830910
DĐ: 0905597624

Phó Chánh Thanh tra

Phạm Văn Long

CQ: 055 830910
DĐ: 0903557677

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Chánh Thanh tra
Trần Công Hòa

CQ: 055 3824441
DĐ: 
0914012766

Phó Chánh Thanh tra

Trần Văn Quang

CQ: 055 2229401
DĐ:
0972340909

Thanh tra Sở  Lao động – Thương binh và xã hội

Chánh Thanh tra

Nguyễn Đăng Thương

CQ: 055 823233
DĐ: 0985787799

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Minh Tuấn

CQ: 055 823233
DĐ: 0937235907

Thanh tra Sở Nội vụ

 Chánh Thanh tra

Phạm Thị Minh Phương

CQ: 055 819761
DĐ: 0905262973

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 Chánh Thanh tra

  Võ Duy Loan

CQ: 055 3826683
DĐ: 0913442960

Phó Chánh Thanh tra
Trần Tuấn Khanh

CQ: 055 3826683
DĐ: 0918136605

Thanh tra Sở Tài Chính

Chánh Thanh tra
Nguyễn Anh Nam

CQ: 055 822281
DĐ: 0914076067

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Tấn Vũ

CQ: 055 822281

Phó Chánh Thanh tra

Phạm Hồng Lực

CQ: 055 822281
DĐ: 0914217615

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Chánh Thanh tra

Đỗ Sáu

CQ: 055 3824767
DĐ: 0905060703

Phó Chánh Thanh tra
Đỗ Tấn Năm

CQ: 055 3824767
DĐ: 
0914043229

Thanh tra Sở Thông tin – Truyền  thông

Chánh Thanh tra

Hoàng Duy

CQ: 055 3711571

DĐ: 0913488886


Phó Chánh Thanh tra

Đặng Hồng Hải

CQ: 055 3711571

DĐ: 0986355977

Thanh tra Sở Tư Pháp

 

Chánh Thanh tra

Nguyễn Minh Phương

CQ: 055 3713280

DĐ: 0914101193

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chánh Thanh tra

Đàm Việt Thanh 

CQ: 055.3827130
DĐ: 
0914.163.511


Phó Chánh Thanh tra
Võ Tấn Dũng

CQ: 055 3827130
DĐ: 0988962262

Thanh tra Sở Xây dựng

 Chánh Thanh tra

  Đào Thị Lệ Thắm

CQ: 055 3829426

DĐ: 0905664989

Phó Chánh Thanh tra  

Nguyễn Việt            Cường                    

 

 Điện thoại: 055 3829426

 

Thanh tra Sở Y tế

 Chánh Thanh tra

Nguyễn Thành

CQ: 055 3820260
DĐ: 0907485508

 ​


Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 630978
Đang online: 8