Thanh tra huyện Ba Tơ

Chánh Thanh tra

Nguyễn Đức Đồng

CQ: 055 3863206
DĐ: 0914088009

Phó Chánh Thanh tra

Huỳnh Thành Công

CQ: 055 3863206
DĐ: 0947662530

Thanh tra huyện Bình Sơn

Chánh Thanh tra

Hoàng Minh Hiến

CQ: 055 3851209
DĐ: 

P.Chánh Thanh tra


CQ: 055 3851209
DĐ: 

Thanh tra huyện Đức Phổ 

Chánh Thanh tra
Võ Minh Vương

CQ: 055 3976445
DĐ: 

Thanh tra huyện Lý Sơn

Chánh Thanh tra

Mai Văn Toàn

CQ: 055 3867319
NR: 055 3862029
DĐ: 0979298419

Thanh tra huyện Minh Long

 Chánh Thanh tra
Trương Văn Đông

CQ: 055 3866244
DĐ: 0985075298

Thanh tra huyện Mộ Đức

Chánh Thanh tra
Đặng Văn Minh

CQ: 055 3857268
DĐ: 0914184305

P.Chánh Thanh tra
Nguyễn Hồng Thanh

CQ: 055 3857268
DĐ: 0985330744

P.Chánh Thanh tra

Nguyễn Đức Tươi

CQ: 055 3857268

DĐ: 0987587123

Thanh tra huyện Nghĩa Hành

Chánh Thanh tra

Đỗ Văn Quang

CQ: 055 3861273
DĐ: 0985171113

Phó Chánh Thanh tra
Lê Văn Nhân

CQ: 055 3861273
DĐ: 01697756186

Phó Chánh Thanh tra

Trần Ngọc Tuấn

CQ: 055 3861273
NR: 055 960840
DĐ: 01267872660

Thành phố Quảng Ngãi

 Chánh Thanh tra

Nguyễn Hải Nam

CQ: 055 3823133
DĐ: 0987040605

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Thị Bảo Chi

CQ: 055 3823133
DĐ: 0948495158

 Phó Chánh Thanh tra

Dương Văn Tình

 

 CQ: 055 3823133

 DĐ: 0974351516

Thanh tra huyện Sơn Hà

Chánh Thanh tra
Đinh Trường Sơn

CQ: 055 3864259
DĐ: 0975862439

Thanh tra huyện Sơn Tây

Chánh Thanh tra

Nguyễn Đức Lâm

CQ: 055 3868294

DĐ: 0984740770

Thanh tra huyện Sơn Tịnh

 Chánh Thanh tra
Nguyễn Đức Thành

CQ: 055 3842231
DĐ: 0907306564

 

Thanh tra huyện  Tây Trà

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Thanh Quang

CQ: 055 3870266

 

Thanh tra huyện Trà Bồng

Chánh Thanh tra
Lê Văn Tuấn 

CQ: 055 3865346
DĐ:

Phó Chánh Thanh tra
Phan Minh Hoàng

CQ: 055 3865346
DĐ: 01693212067

Thanh tra huyện Tư Nghĩa

 Chánh Thanh tra

Trương Anh Mai

CQ: 055 2218446

DĐ: 0905299056


Chánh Thanh tra

Đặng Thị Xuân Trang

CQ: 055 2218446

 

 

 

 


Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 631860
Đang online: 3