1. Văn phòng

  - Phó Chánh Văn phòng, phụ trách: Trần Thị Minh Tuyền

    Điện thoại: 055 3817069​

   Mail: ttmtuyen-ttra@quangngai.gov.vn

 - Phó Chánh Văn phòng: Trần Kim Tuấn

    Mail: tktuan-ttra@quangngai.gov.vn

 2. Phòng Nghiệp vụ 1 

 - Trưởng phòng: Bùi Phương

  Điện thoại: 055 8550055

  Mail: bphuong-ttra@quangngai.gov.vn
 

- Phó Trưởng phòng: Ngô Thành Trung
  Mail: nttrung
-ttra@quangngai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Huy

   Mail: tthuy-ttra@quangngai.gov.vn


2. Phòng Nghiệp vụ 2
  - Trưởng phòng: Huỳnh Văn Luận
  Mail: hvluan-ttra@quangngai.gov.vn
 

  - Phó Trưởng phòng: Lương Quốc Việt

  Mail: lqviet-ttra@quangngai.gov.vn

  

3. Phòng Nghiệp vụ 3

  - Trưởng phòng: Lê Tuấn Nhân 
  Mail: 
ltnhan-ttra@quangngai.gov.vn
  - Phó Trưởng phòng: Phạm Hoàng Vân  

   Mail: phvan-ttra@quangngai.gov.vn

 - Phó Trưởng phòng: Trà Văn Dục

    Mail: tvduc-ttra@quangngai.gov.vn

4. Phòng Nghiệp vụ 4

   - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Dung

     Mail:  nttdung-ttra@quangngai.gov.vn

  

 5. Phòng Nghiệp vụ 5
      Trưởng phòng: Trần Văn Thừa
      Điện thoại: 055 3823113

     Mail: tvthua-ttra@quangngai.gov.vn    Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 246131
Đang online: 4