Tải toàn văn Công văn và bảng tổng hợp tồn đọng tại đây:​
Thanh tra Chính phủ có Công văn số 2421/TTCP-VP ngày 24/9/2012 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn (2002 – 2011) để giúp Thanh tra Chính phủ tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”.​

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 630955
Đang online: 2