Thực hiện chỉ đạo của BTV Thành ủy về việc tổ chức kiểm điểm, nhận xét, đánh giá lại cán bộ năm 2017, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện lại việc kiểm điểm, đánh giá, nhận xét, phân loại năm 2017 đối với cán bộ là lãnh đạo thuộc diện BTV Thành ủy quản lý.

Khi tổ chức kiểm điểm, đánh giá, nhận xét, phân loại phải mời UVBTV Thành ủy, Thành ủy viên phụ trách lĩnh vực, ngành, địa bàn và cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy dự nghe, thời gian hoàn thành trước ngày 10/02/2018. Sau kiểm điểm, báo cáo kết quả và gửi hồ sơ kiểm điểm về UBND thành phố qua Phòng Nội vụ và BTV Thành ủy qua Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 13/02/2018. Được biết, trước đó, qua xem xét kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên năm 2017 của các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi về BTV Thành ủy, Thường trực Thành ủy nhận thấy việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá còn nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu, chưa đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Để việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, nhận xét, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên năm 2017 đạt kết quả, đảm bảo thực chất, có chất lượng và sát đúng với tình hình thực tế, Thường trực Thành ủy cũng đã có văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thành phố nhiêm túc tổ chức thực hiện lại việc kiểm điểm, đánh giá, nhận xét, phân loại năm 2017 đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên là lãnh đạo thuộc diện BTV Thành ủy quản lý.
Thùy Trang-Đài TT TP

 

Tin đã đưa