Nhằm tạo điều kiện cho các huyện, thành phố hỗ trợ thiệt hại và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 15/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã ký, ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 để hỗ trợ thiệt hại và phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

Theo đó, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí từ dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 để thực hiện tiêu hủy là hơn 8,9 tỷ đồng, thực hiện chi cho công tác phòng, chống dịch hơn 7,3 tỷ đồng. Riêng đối với thành phố Quảng Ngãi được ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 299 triệu đồng để chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố, ngoài ra thành phố còn chủ động sử dụng kinh phí của địa phương để thực hiện tốt công tác này./.

                                                                              Tấn Quang​

 

Tin đã đưa