Thực hiện chương trình hành động số 38 ngày 13/01/2017 của Thành ủy Quảng Ngãi khóa XV về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặc, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ​

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND 23 xã phường tập trung rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành ủy để tham mưu, đề xuất UBND thành phố hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước, kiểm soát thực thi quyền lực nhà nước, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế xin cho, duyệt cấp, xóa bỏ lợi ích nhóm…trục lợi trong xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư, trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, thuế, sử dụng biên chế… Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xử ký cán bộ dười quyền; thực hiện quy định khung của trung ương về lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, càn bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp.

 

                                                                                                Văn Đạo

Tin đã đưa