Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng vì nhân dân, chăm lo, đời sống mọi mặt của nhân dân; đồng thời thông qua phong trào "Dân vận khéo" huy động mọi nguồn lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" từ nay đến năm 2020.

Nội dung phong trào thi đua "Dân vận khéo" tập trung trong 5 lĩnh vực, gồm: Phát triển kinh tế; văn hóa xã hội; trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; củng cố và xây dựng hệ thống chính trị và dân vận khéo trong các cơ quan hành chính nhà nước. Để phong trào thi đua "dân vận khéo" đạt hiệu quả, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình, điển hình " dân vận khéo" đã được xây dựng, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu mỗi năm theo quy định tại Kế hoạch phát động thi đua "dân vận khéo" của Thành ủy Quảng Ngãi; Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, đề nghị khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo. Đài Truyền thanh thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; viết các tin, bài về các mô hình điển hình "dân vận khéo" của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
      Thùy Trang-Đài TT TP

 

 

Tin đã đưa