Nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường và tránh các tác động của tôm hùm nước ngọt tới nền kinh tế, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đặc điểm nhận dạng, tác hại và vận động nhân dân, doanh nghiệp không mua bán, tiêu thụ loài tôm hùm nước ngọt trên địa bàn, trường hợp phát hiện được thì thông báo ngay cho chính quyền địa phương, các sở ngành chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp, nhằm ngăn chặn sự phát tán loài ngoại lai xâm phạm này ra khỏi môi trường tự nhiên. ​

Được biết, loài tôm nước ngọt này có tên khoa học là Procambarus clarkii, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là loài động vật ăn tạp, có khả năng thích nghi cao với môi trường, nhanh chóng thiết lập quần thể ở nơi chúng xuất hiện. Các tác động của loài đến môi trường và đa dạng sinh học đã được ghi nhận trên thế giới gồm cạnh tranh môi trường sống, truyền bệnh cho các loài tôm bản địa, giảm quần thể thực vật thủy sinh, động vật không xương sống, động vật thân mềm và động vật lưỡng cư thông qua mối quan hệ ăn thịt và cạnh tranh; có thể ảnh hưởng tới việc thay đổi chất lượng nước và đặc điểm trầm tích, tích lũy kim loại nặng; có khả năng đào hang gây thiệt hại cho hệ thống tưới tiêu nông nghiệp; có tác động đến ngành đánh bắt cá ...  Hiện loài tôm hùm này thuộc Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại. Loài này không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam (Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản). Việc nhập khẩu, phát triển, kinh doanh loài này trái quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản./.​

Tin đã đưa