​    Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị-xã hội và cộng đồng trong thực hiện các chính sách,  pháp luật về phòng, chống ma túy, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.

​     Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, trong đó chủ yếu tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy, các đối tượng có nguy cơ cao. Vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tổ chức tốt công tác cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê người sử dụng trái phép các chất ma túy, người nghiện ma túy để lập hồ sơ quản lý, đưa người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng và Trung tâm; Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp./.

Mỹ Diễm

Tin đã đưa