Trong tháng 1/2018, Thành ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng và việc biên soạn lịch sử đảng bộ các địa phương, đơn vị. Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thông tin thời sự.

Thành ủy cũng chỉ đạo cung cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan, đơn vị và trường học, bổ nhiệm lại 1 đồng chí, thỏa thuận bổ nhiệm lại 2 đồng chí, đổi tên 1 chi bộ; kết nạp 21 đảng viên mới và công nhân đảng viên chính thức cho 19 đảng viên. Bên cạnh đó, thành ủy còn chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân.
 Văn Đạo-Đài truyền thanh thành phố

Tin đã đưa