Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân; UBND TP Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn. 

​Theo đó, nội duung cần thực hiện trong giai đoạn này như sau: Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức hành nghề luật, luật sư, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL cho nhân dân; tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật để xác định các lĩnh vực pháp luật cần ưu tiên triển khai các hoạt động PBGDPL, bảo đảm có trọng tâm trọng điểm.

Thu Vân – P. Kinh tế TP

Tin đã đưa