Nhằm tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh, đúng, đầy đủ nghĩa vụ của người phải thi hành nghiêm chỉnh, đúng, đầy đủ nghĩa vụ của người phải thi hành án trong các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Chỉ đạo, tham mưu chỉ đạo tổ chức thi hành kịp thời, nghiêm túc, không để tồn đọng các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định. Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo UBND thành phố và Chi Cục thi hành án dân sự thành phố về tình hình, kết quả thi hành án hành chính của đơn vị, địa phương... Bên cạnh đó, UBND thành phố Quảng Ngãi cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường tùy theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác thi hành án hành chính trên địa bàn; trong đó, đối với các cơ quan tuyên truyền thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về công tác thi hành án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 Thùy Trang

Tin đã đưa