Nhằm tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn thành phố khắc phục mọi khó khăn; đoàn kết thống nhất ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh năm 2018, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2018.

Nội dung phong trào thi đua tập trung vào chủ đề "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nâng cao kỷ luật, kỷ cương; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Phong trào thi đua hướng đến thực hiện tốt các chỉ tiêu, chủ yếu, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 11,07%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.718 tỷ đồng; xây dựng xã Tịnh Kỳ và xã Nghĩa an đạt chuẩn NTM; thực hiện 100.000m2 giao thông thôn, hẻm phố, lát mới 16.000m2 vỉa hè; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,23%; tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho 7.500 lao động; xây dựng 5 tuyến phố văn minh; 100% xã, phường vững mạnh về quốc phòng... Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, UBND thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, như: tiếp tục thực hiện tốt việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thanh; tích cực theo dõi, kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt chủ trương xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn... Phong trào thi đua tiến hành thường xuyên đến tháng 12 năm 2018. Từng địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua và tổ chức đăng ký giao ước thi đua năm 2018 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm.

   Thùy Trang

Tin đã đưa