Trong năm 2017, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kết quả trong năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã đăng ký, xây dựng 225 mô hình và đã thực hiện được 212 mô hình; trong đó có 179 mô hình đạt hiệu quả cao, 46 mô hình chưa đạt hiệu quả. Một số mô hình mang lại kết quả thiết thực và có sức lan toả, như mô hình “Vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống giảm nghèo”, “Heo giống giảm nghèo”, “Đoàn kết, tương trợ giữa các nghiệp đoàn nghề cá trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi”, “Vận động nhân dân tham gia đổ rác thải sinh hoạt - Tự phân loại rác thải tại gia đình”v.v...Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 này, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu cho BTV Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả cao.

Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa