Sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

hinh 11-nghlo.jpg


          Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Quảng Ngãi  đã ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình, thủ tục, lập hồ sơ về sắp xếp, sáp nhập các thôn tổ dân phố; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể xã, phường, thôn, tổ dân phố thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân để thực hiện đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, mục đích, yêu cầu của việc sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố theo đúng chủ trương của Đảng và sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời khẩn trương  xây dựng Đề án; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri về phương án sp xếp, sáp nhập.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách, thành lập chi bộ đảng và các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố mới sau khi sáp nhập, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố cũng đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh. UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố phối hợp với Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn UBMTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội xã, phường trong việc kiện toàn, thành lập các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố mới sau khi sắp xếp, sáp nhập đảm bảo đúng quy định, Điều lệ của tổ chức đoàn thể.

Thành phố Quảng Ngãi có 241 thôn, tổ dân phố; thực hiện sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi còn lại 139 thôn, tổ dân phố, (68 thôn và 71 tổ dân phố), giảm 102 tổ dân phố. Sau khi giảm 102 thôn, tổ dân phố, toàn thành phố cũng sẽ giảm được 310 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và giảm được 408 Chi, Hội trưởng các Chi, Hội đoàn thể và Bí thư chi đoàn ở thôn, tổ dân phố. Hiện UBND các xã, phường thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đã và đang tổ chức lễ công bố cho nhân dân và cử tri ở địa phương biết về Nghị quyết số 15 ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. Theo Ông Đỗ Minh Thủy-Phó Trưởng Cơ quan Tổ chức-Nội vụ thành phố Quảng Ngãi: “Hiện một số địa phương đã hoàn thành việc tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Một số xã, phường đang tiến hành thực hiện các bước, quy trình quyết định cử lâm thời trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới; hiệp thương cử trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố và ổn định tổ chức, hoạt động của các thôn, tổ dân phố mới sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2019”.

Do có sự chuẩn bị kỹ các bước từ trước, nên việc thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn trong thời gian qua cơ bản thuận lợi, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đảm bảo đúng quy định. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để người dân thay đổi các thông tin trên các giấy tờ tùy thân.                                                            

                                                                                                                                                                                                                                    Thùy Trang

 ​

Tin đã đưa