Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2019), một chặng đường hoạt động xuyên xuốt của hệ thống văn phòng cấp ủy gắn liền với quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng đã đánh dấu được sự lớn mạnh, trưởng thành và ngày càng xứng đáng là lực lượng tin cậy của các cấp ủy đảng.​

​       Trong những năm qua, kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, Văn phòng Thành ủy (nay là Văn phòng Thành phố) đã tiếp bước bằng sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả cho sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trên tất cả các lĩnh vực; qua đó đã góp phần tích cực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

        Có thể nói rằng, mỗi cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác Văn phòng, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong công việc, có ý chí nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, chất lượng, hiệu quả tham mưu của Văn phòng Thành ủy ngày càng được nâng lên, đặc biệt nổi bật là công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đã kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn và các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện cũng như tổ chức sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cũng đã phục vụ chu đáo các hoạt động đối nội, đối ngoại, các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy… Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, ngoài những thành tích nổi bật đạt được thì trong thời gian qua công tác Văn phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục.

        Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 27.12.2018 Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 3434-QĐ/TU, theo đó Văn phòng Thành phố được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Ngay sau khi thành lập, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, Văn phòng Thành phố đã kịp thời điều chỉnh, phân công nhiệm vụ phù hợp đảm bảo tiếp tục đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thời gian đến, Văn phòng Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trưc, Ban Thường vụ Thành ủy trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng tốt công tác quản lý, điều hành của UBND thành phố và hoạt động giám sát của HĐND thành phố. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp phù hợp, căng cơ để xử lý có hiệu quả, kịp thời các vấn đề về kinh tế - xã hội phức tạp, phát sinh; tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tổng hợp, nắm tình hình, phục vụ chu đáo các cuộc họp, hội nghị, làm việc và hoạt động đối nội, đối ngoại của cấp ủy, chính quyền…

Tin tưởng rằng, tiếp nối truyền thống 89 năm vẻ vang của Văn phòng cấp ủy và kế thừa sự nghiệp của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, Văn phòng Thành phố sẽ phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày càng xứng đáng là “cánh tay” đắc lực giúp cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND và UBND thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó nhằm góp phần đưa thành phố Quảng Ngãi ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp./.

                                                                             Tấn Quang

 

 

 ​

Tin đã đưa