Năm 2017,  tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi   có nhiều diễn biến  phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Song  với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự chủ động tham mưu của các ngành, các cấp, nhất là lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

         Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố năm 2018, BTV Thành ủy Quảng Ngãi đã ra Chỉ thị chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy  tổ chức thực hiện 04 nội dung, nhiệm vụ chủ yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.  Trong đó,  cần tập trung triển khai quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 25 – CT/TU, ngày 05 /01/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2018; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự; phòng chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng chống tham nhũng v.v...Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42 ngày 18/7/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 09 – CT/TW của Ban bí thư về ” Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp hành động về đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với Cuộc vận động ” Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào, xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở, lực lượng công an xã, tổ an ninh nhân dân, bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan, doanh nghệp, trường học. Phấn đấu cuối năm có 80% xã, phường, cơ quan, trường học và 70% doanh nghiệp đạt loại khá trở lên về kết quả phân loại tiêu chuẩn ” An toàn về an ninh trật tự”, không có loại yếu kém. Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là công tác kiểm tra giám sát  trong Đảng gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII). Đồng thời chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49 của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tổ chức thực thi có hiệu quả các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2018. Các lực lượng Công an Thành phố, Đồn biên phòng Cửa Khẩu Sa kỳ chủ động, phối hợp triển khai tốt nhiệm vụ năm 2018; Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng, hướng dẫn  các cơ quan thông tin tuyên truyền của Thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự, giới thiệu gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua ” Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh./.
    Lệ Huyền

 

Tin đã đưa