Năm 2019 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định chủ đề của năm là “Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”​

Thực hiện chủ đề của năm 2019, ngay từ đầu năm, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể, đến nay đã hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn cán bộ quản lý và sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố; giảm được 03/12 cơ quan hành chính; 13/86 đơn vị sự nghiệp công lập và 09 tổ chức cơ sở đảng; giảm 43 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị của Thành phố (27 cấp trưởng, 16 cấp phó); 12 cán bộ chủ chốt xã, phường; giảm 31 biên chế sự nghiệp; thực hiện chấm dứt 347 lao động hợp đồng theo quy định. Đã thực hiện thí điểm Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 09 xã, phường.

Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; tiếp tục chỉ đạo, điều hành đồng bộ, toàn diện, sâu sát trên tất cả các lĩnh vực. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Thành ủy, UBND thành phố luôn bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh và tình hình thực tế của Thành phố để kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong năm 2019. Đồng thời, đã tổ chức rất nhiều cuộc họp thường kỳ, đột xuất; các buổi làm việc với các sở, ngành của Tỉnh để tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, làm việc với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và xã, phường để chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cụ thể; trên cơ sở đã kịp thời ban hành kết luận cụ thể để chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ những việc cần làm, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên đi khảo sát, kiểm tra thực tế tại các dự án, công trình trên địa bàn và đi cơ sở để nắm tình hình thực tế; qua đó kịp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ, trực tiếp xử lý những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và xã, phường, nhất là đối với thực hiện các nhiệm vụ, nội dung chỉ đạo theo các kết luận, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành.

Đặc biệt, trong năm 2019, thành phố Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện tốt việc đồng chí Bí thư cấp ủy và Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định, tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thành ủy với Nhân dân 06 xã, phường (xã Tịnh Thiện, Nghĩa Dũng, Tịnh Hòa, Nghĩa Hà, phường Trần Phú và Trần Hưng Đạo); qua đó kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân và chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Nhân dân thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; chú trọng phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ. Đã cụ thể hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo thành kế hoạch, chương trình công tác để tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nên việc thực hiện nhiệm vụ được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Ủy ban Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội  từ thành phố đến xã, phường đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở. Tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực được đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện, qua đó đã thực hiện tốt chủ đề của năm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố đã đề ra trong năm 2019./.

                                                                        Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa