Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 17 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 26 của TTCP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Quyết định 20 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời nhắc nhở, kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.

Riêng trong năm 2017, Thành phố Quảng Ngãi đã ban hành 116 văn bản chỉ đạo, nhắc nhở thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan khi xảy ra sai sót, chậm trễ; trong đó, 11 văn bản kiểm điểm trách nhiệm 9 tập thể (14 lần) và 10 cá nhân, 79 văn bản nhắc nhở, phê bình; 105 văn bản nhắc nhở, phê bình 37 tập thể (315 lần) và 18 cá nhân. Bên cạnh đó, thành phố Quảng Ngãi cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; qua đó tạo chuyển biến tích cực về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; phương thức quản lý, làm việc của một số cán bộ lãnh đạo thiếu khoa học, chậm đổi mới, làm ảnh hưởng đến hiệu quả và tính nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ.
Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, bám sát chủ đề năm 2018 đã được BCH Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi xác định là "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nâng cao kỷ luật, kỷ cương; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Thành ủy, UBND thành phố Quảng Ngãi đã và đang quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu một cách toàn diện. Yêu cầu người đứng đầu các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiệu biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ trong lãnh chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính của TW, tỉnh và thành phố đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng suất làm việc. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ thành phố đến xã, phường phải xác định rõ nhiệm vụ và vị trí công tác của mình để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; Sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, không đi trễ, về sớm... Trong quá trình thực hiện công vụ, không gây phiền hà, nhũng nhiễu người tổ chức và công dân.
Cùng với đó, thành phố Quảng Ngãi sẽ tích cực theo dõi, tăng cường công tác thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất; qua đó, phát huy nhân tố tích cực, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đó, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công việc, ý thức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2018 và góp phần xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ngãi trở thành đô thị "Năng động và thân thiện".
  Thùy Trang

 

Tin đã đưa