Cùng với việc lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Thành phố Quảng Ngãi đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, năm 2017 các cơ quan hành chính thành phố đã duy trì thường xuyên lịch tiếp dân với gần 750 lượt người, tăng 11,7% so với năm 2016, số lượng đơn thư gửi đến các cơ quan hành chính cũng tăng 93%, với 2.995 đơn/ 1.585 vụ, việc. Nội dung đơn phần lớn tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai mà chủ yếu là khiếu nại, kiến nghị giải quyết về bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hổi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố. Kết quả Chủ tịch UBND Thành phố, thủ trưởng các phòng ban và Chủ tịch UBND xã, phường  đã giải quyết 52/58 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và các cơ quan hành chính thuộc thành phố đã giải quyết xong 1.047 đơn/1.206 vụ phản ánh, kiến nghị tranh chấp thuộc thẩm quyền. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 88,7% so với số đơn thư tiếp nhận, chất lượng giải quyết các vụ việc ngày càng tốt hơn.
Nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, ngày 12/02/2018, Thành ủy Quảng Ngãi đã ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân UBND thành phố Quảng Ngãi của Ủy viên BTV Thành ủy và có công văn  chỉ đạo cụ thể về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế thấp nhất các yếu tố phát sinh điểm nóng, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong đó, cùng với yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố triển khai thực hiện  Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 1.02.2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 92 –KH/TU ngày 07.11.2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, BTV Thành ủy còn chỉ đạo việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; lấy hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực quản lý, kết quả công tác của cơ quan và cán bộ, công chức hàng năm. Đối với UBND Thành phố phải tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng kéo dài, phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ từ 85% trở lên đối với số vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố và 90% trở lên đối với số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên môn, Chủ tịch UBND xã, phường. Ban thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo Đảng ủy các xã phường tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng với nhân dân theo đúng thời lượng quy định; quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chính đáng của nhân dân và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, kết luận của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy  trong công tác này.
Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018 trên địa bàn, Thành phố còn chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng, như Công an Thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tập trung triển khai tốt các nội dung nhiệm vụ thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo ./.
Lệ Huyền

 

Tin đã đưa