UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiếm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo; thời gian hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/11/2017.

UBND thành phố cũng chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 2 năm 2018. Được biết, theo Quyết định số 1966 ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh thì toàn tỉnh có 94 danh mục chế độ báo cáo thuộc phạm vị chức năng, quản lý của tỉnh.

                                                                                                Thùy Trang-Đài TT TP

 

Tin đã đưa