Hàng năm, UBND thành phố Quảng Ngãi đều ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra các hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn; Qua đó, chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố mỗi quý tổ chức 3 đợt kiểm tra, mỗi đợt kiểm tra 6 ngày; đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất các trường hợp kiến nghị, phản ánh của nhân dân. ​

Kết quả từ năm 2013 đến cuối năm 2016, các cơ quan chức năng của thành phố đã phát hiện lập biên bản kiểm tra nhắc nhở 75 trường hợp và tháo gỡ thu hồi 763 băng rôn, phướn thực hiện không đúng quy định về quảng cáo. Riêng trong năm 2016 đã nhắc nhở 21 trường hợp và tháo dỡ 103 băng rôn, phướn; đồng thời yêu cầu những đơn vị thực hiện quảng cáp viết cam kết thực hiện đúng các quy định về quảng cáo. Nhìn chung, các đơn vị thực hiện hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi chấp hành các quy định của pháp luật về quảng cáo. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có sản phẩm quảng cáo hết thời hạn nhưng không tháo dỡ, thực hiện quảng cáo không đúng các nội dung được cơ quan có thẩm quyền thống nhất, tình trạng quảng cáo rao vặt diễn biến phức tạp gây mất mỹ quan đô thị. Trước tình hình trên, UBND thành phố vừa đề nghị đơn vị cấp phép quảng cáo, trước khi thực hiện cấp phép cần lấy ý kiến thỏa thuận về địa điểm quảng cáo tại địa phương thực hiện quảng cáo để không trùng lặp quảng cáo với công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương. UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố có biện pháp xử lý, giải quyết tình trạng quảng cáo rao vặt trên trụ điện, cây xanh.... trên địa bàn thành phố gây mất mỹ quan đô thị.

 

                                                                                              Thùy Trang

Tin đã đưa