Xác định tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho các phòng, ban chức năng và UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn nhằm từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường. ​

Cùng với đó, hàng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các đoàn thể, địa phương tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng như: “Ngày Môi trường thế giới”, “Giờ trái đất”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Kết quả đến nay, thành phố đã có 6/12 xã cơ bản đạt chuẩn về tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm là Tịnh Khê, Tịnh châu, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa Phú, Tịnh An và Tịnh Long. Và hiện toàn thành phố có 10/12 xã đạt tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia, 2 xã đạt tỷ lệ này Tịnh Kỳ và Nghĩa An. Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ số xã đạt chuẩn tiêu chí Môi trường, phấn đấu đến năm 2020 có 12/12 xã cơ bản đạt chuẩn tiêu chí này. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở các xã ven biển, UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã nông thôn mới tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường ở khu dân cư, khu vực công cộng và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn các cơ sở thu gom, xứ lý chất thải trước khi thải ra môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân./.

Mỹ Diễm       Đài Truyền thanh TPQN

Tin đã đưa