UBND thành phố vừa ký, ban hành Quyết định số 6950/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa Hà - Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi (đồ án Quy hoạch).​

Theo đó, Hội đồng thẩm định gồm có 15 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố được giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, còn lại là 01 thư ký hội đồng và 13 thành viên là đại diện của UBND xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, các cơ quan, đơn vị liên quan. Phòng Quản lý Đô thị thành phố là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, góp ý thẩm định đồ án Quy hoạch; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định được phép mời thêm các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan để đảm bảo cho nội dung góp ý thẩm định của Hội đồng về đồ án Quy hoạch đạt chất lượng và hiệu quả./.

                                                                              Tấn Quang​

Tin đã đưa