Để thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2017 đạt kết quả và nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn thành phố, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.​

Vừa qua, UBND thành phố có đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường tiến hành rà soát, nắm chính xác số lượng đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng tại địa phương, đăng ký số lượng vắc xin với Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố để tiếp nhận; đồng thời lập kế hoạch và tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, vắc xin cúm gia cầm và vắc xin dịch tả lợn đợt 2 năm 2017 (từ ngày 10/11/2017 đến ngày 10/12/2017). Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng vắc xin, UBND các xã, phường tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế thành phố, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố) thời gian chậm nhất đến ngày 15/12/2017. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thú y cho nhân dân biết để nắm bắt, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các cơ sở, hộ chăn nuôi không thực hiện việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng theo quy định, nếu để xảy ra dịch bệnh buộc phải tiêu hủy thì chủ chăn nuôi sẽ không được hỗ trợ thiệt hại theo quy định.

Đối với Trạm chăn nuôi và Thú y thành phố: Trên cơ sở đăng ký vắc xin của UBND các xã, phường tổng hợp đăng ký vắc xin với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (nếu thiếu vắc xin) và tổ chức tiếp nhận, bảo quản, cấp phát cho các xã, phường đảm bảo theo kế hoạch tiêm phòng của từng địa phương; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng cho đội ngũ thú y cơ sở và hướng dẫn, lập đầy đủ thủ tục, chứng từ để thanh quyết toán theo quy định. Cung cấp, hướng dẫn cụ thể từng loại biểu mẫu tiêm phòng vắc xin theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho các địa phương theo quy định. Tăng cường kiểm tra, phối hợp với các địa phương và các ngành chức năng của thành phố tiến hành xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định.

Đối với phòng Kinh tế thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai một số giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tiến độ tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, vắc xin cúm gia cầm và vắc xin dịch tả lợn đợt 2/2017 theo kế hoạch được giao, kịp thời đề xuất bổ sung vắc xin cho các địa phương nếu thiếu và tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố báo cáo kết quả tiêm phòng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành chức năng của tỉnh theo quy định. 

Đối với Đài Truyền thanh thành phố: Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, vắc xin cúm gia cầm và vắc xin dịch tả lợn đợt 2 năm 2017 trên địa bàn thành phố, tuyên truyền để nhân dân biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để chủ động bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi; đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, an toàn dịch bệnh.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Hội, Đoàn thể thành phố: Chỉ đạo các tổ chức thành viên theo chức năng nhiệm vụ của mình tham gia cùng các cấp chính quyền và các ngành chức năng vận động hội viên, đoàn viên và toàn dân tích cực tham gia công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2017 trên địa bàn thành phố.            

ĐTN phòng Kinh tế thành phố

Tin đã đưa