UBND TP Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Tư pháp, phòng Y tế thành phố, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, UBND các xã: Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú theo chức năng nhiệm vụ được phân công và địa bàn quản lý tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam; trong đó, chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ như: ​

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân chấp hành thực hiện Nghị định số 66 ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, Nghị định số 71 ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý người hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và thành phố về việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thủy sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.


Thu Thủy

Tin đã đưa