Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả của công tác đấu thầu và quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng ngừa tham nhũng; thực hiện minh bạch, công khai trong công tác đấu thầu đối với các công trình, dự án dử dụng vốn ngân sách trên địa bàn; Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cần nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau: ​

Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố về chấn chỉnh công tác đấu thầu và quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách trên địa bàn. Riêng phòng Tài chính – kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra công tác đấu thầu theo quy định; trường hợp phát hiện có vi phạm, xác lập đầy đủ thủ tụctrình cấp thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định. Phòng Quản lý đô thị thành phố tăng cường thanh tra, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn, kiên quyết xử lý đối với đơn vị tư vấn có sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, … dẫn đến chênh lệch lớn về khối lượng, giá trị giữa hồ sơ thiết kế với thực tế thi công.


AT

Tin đã đưa