Thời gian qua, việc thực hiện xây dựng gia đình, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa được đông đảo nhân dân trên địa bàn phường Quảng Phú tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. ​

Kết quả bình xét năm 2017, toàn phường Quảng Phú có 4.266 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 91% so với số hộ đăng ký; tăng gần 200 hộ và tương ứng tăng 3% so với năm ngoái; trong đó có 1.636 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, giai đoạn 2015-2017; có 21/26 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; trong đó có 2 tổ dân phố 7 và 10 đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền. Tuy nhiên, phong trào xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn phường Quảng Phú vẫn còn gặp một số khó khăn như: Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu; việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường ở một số khu dân cư chưa nghiêm túc.

                                                                                       Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa