Trong 09 tháng, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các ngành và xã, phường  tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Kinh tế của Thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) trên địa bàn ước thực hiện 27.415 tỷ đồng, bằng 75,7 % KH năm, tăng 12,47 % so với cùng kỳ năm 2018.  Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.536,246 tỷ đồng, bằng 99,36% dự toán tỉnh giao, bằng 85,35% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 32,20% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: thu ngân sách địa phương 1.333,244 tỷ đồng, bằng 100,53% dự toán tỉnh giao, bằng 85,21% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 116,82% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 866,907 tỷ đồng, bằng 73,38 % dự toán tnh giao, bằng 60,95 % dự toán HĐND thành phố giao.

                                                                                             Tấn Quang​

Tin đã đưa