Với mục tiêu tạo điều kiện cho UBND xã, phường ở thành phố Quảng Ngãi tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn khi thực hiện dự án các năm trước và hạn chế, giảm phần vốn đối ứng từ ngân sách xã phường, huy động nhân dân trong thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn thành phố. 

UBND thành phố ban hành Quyết định về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện đầu tư các dự án bê tông xi măng tuyến đường thôn hẻm phố, thoát nước tình thế và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn thành phố (thực hiện khởi công mới từ năm 2019 trở về sau), với tỷ lệ cơ cấu vốn thực hiện dự án là 100% ngân sách thành phố. Riêng các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn thực hiện đầu tư theo Quyết định số 9791 ngày 17/11/2017 của UBND thành phố.

                                                                                                             Văn Đạo​

Tin đã đưa