​     Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay, các tiêu chuẩn, chỉ tiêu của 5 xã đạt khá thấp so với tiêu chuẩn, chỉ tiêu để thành lập phường.

​      Qua kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu  về việc việc xựng và phát triển  5 xã : Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây và Nghĩa Phú đến năm 2020 trở thành phường theo nghị quyết 02 của thành ủy QN, đến nay xã Nghĩa Phú đạt 9/25 chỉ tiêu; xã Tịnh Khê  đạt 9/25 chỉ tiêu; xã Tịnh Ấn Tây 12/25 chỉ tiêu, xã Nghĩa Dõng đạt 9/25 chỉ tiêu và xã Nghĩa Dũng đạt 8/25 chỉ tiêu. Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay tình hình kinh tế của các xã trên đều có bước tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng đực chú trọng xây dựng. Tuy nhiên, hiện các tiêu chuẩn, chỉ tiêu của 5 xã đạt khá thấp so với tiêu chuẩn, chỉ tiêu để thành lập phường. Bên cạnh đó, nguồn vốn bố trí thực hiện các dự án đầu tư phát triển còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Việc huy động các nguồn lực khác ngoài nguồn vốn ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng còn thấp.

Ngọc Hà

Tin đã đưa