Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản; Căn cứ Thông tư 115/2014/TT-BTC; Thông tư 97/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; Theo đề nghị của UBND xã Nghĩa An về việc xác nhận đối tượng được hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ; Báo cáo số 162/BC-KT ngày 08/11/2017 của phòng Kinh tế thành phố.​​

UBND thành phố đã thẩm định đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố (đợt 2/2017), qua đối chiếu với nội dung theo phụ lục 3-Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 và phụ lục 3-Thông tư  97/2015/TT-BTC ngày 23/6/2015 do UBND xã Nghĩa An lập danh sách, bao gồm: Tên chủ tàu; biển số đăng ký, công suất máy chính, Thuộc Nghiệp đoàn, Hợp tác xã, tổ, đội sản xuất, Số lượng thuyền viên theo đăng ký.

            Kết quả thẩm định có 33 tàu cá với 315 thuyền viên đủ điều kiện hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

ĐTN phòng Kinh tế thành phố

 

Tin đã đưa