Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Trong năm 2017, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển nhanh, nhiều dự án đầu tư, xây dựng được triển khai thực hiện, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, làm cho diện mạo của thành phố thay đổi không ngừng, lượng người từ địa phương khác đến thành phố làm ăn, sinh sống, học tập ngày càng đông.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố cũng có nhiều diễn biến phức tạp, đó là: số vụ phạm pháp hình sự vẫn còn cao; tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế nhưng chưa bền vững; tình hình tranh chấp, khiếu kiện còn xảy ra nhiều, nhất là khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng...

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (Thông tư số 23) đối với công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, năm 2017 Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 23.
Ngay từ đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo xã, phường và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, giáo viên, sinh viên, học sinh nội dung của Thông tư số 23; đăng ký phấn đấu thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng Hướng dẫn số 765/HD-CAT-PV11(PV28), ngày 20/3/2013 của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện Thông tư số 23.
Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo Công an thành phố đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông tư số 23 của các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nhất là trong việc đăng ký, đánh giá, phân loại kết quả thực hiện, hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
Năm 2017, trên địa bàn thành phố có 434 khu dân cư (thôn, tổ dân phố), xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; trong đó: 241/241 thôn, tổ dân phố đăng ký (đạt tỷ lệ 100%); 23/23 xã, phường đăng ký (đạt tỷ lệ 100%); 170/175 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký (đạt tỷ lệ 97%).
* Kết quả đánh giá, phân loại năm 2017: có 432 thôn, tổ dân phố, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, trong đó có: 240/241 thôn, tổ dân phố  (đạt tỷ lệ 99,58%); 23/23 xã, phường (đạt tỷ lệ 100%); 169/175 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường (tính cả cấp thành phố và cấp xã, phường công nhận đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 96,57%) đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
Năm 2017, việc tổ chức thực hiện Thông tư số 23 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có nhiều chuyển biến rõ nét, làm tăng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Thông tư số 23 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:  
- Công tác tổ chức triển khai đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017 của một số đơn vị còn mang tính hình thức; một số đơn vị đầu năm có đăng ký thực hiện nhưng cuối năm không tổ chức đánh giá, không báo cáo kết quả thực hiện theo quy định nên không được xét, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; đáng chú ý là tỷ lệ đăng ký và tổ chức thực hiện trong khối doanh nghiệp còn thấp.
- Chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 23 tại một số xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường còn hạn chế.
- Các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự ở một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường còn mang tính hình thức, thiếu quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nói trên chủ yếu là do:
- Một số thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Thông tư số 23 đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung, nên việc thực hiện đôi khi còn mang tính hình thức, chưa gắn việc thực hiện Thông tư số 23 với thực hiện công tác chuyên môn.
- Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí để đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trong một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thành phố chưa thường xuyên.
- Lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể còn xem việc thực hiện Thông tư số 23 là nhiệm vụ của lực lượng Công an, nên chưa tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 23.
Để góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện Thông tư số 23 trong thời gian đến, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là một số giải pháp sau:
- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, xác định trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện Thông tư số 23.
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt cho nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, giáo viên, sinh viên, học sinh nhận thức được việc xây dựng thôn, tổ dân phố, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23 của Bộ Công an có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi đơn vị, địa phương.
- Hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức đăng ký và phấn đấu thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định của Thông tư số 23.
- Thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, hội đoàn thể tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền và theo dõi, hướng dẫn các thôn, tổ dân phố, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
- Có kế hoạch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông tư số 23 tại các đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, qua đó hướng dẫn biện pháp khắc phục; đồng thời kiến nghị, đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu những nơi không thực hiện tốt.
- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và đưa kết quả thực hiện Thông tư số 23 làm tiêu chí để xét các danh hiệu thi đua hàng năm.

  
Thanh Hương

 

Tin đã đưa