Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tác động tích cực đến tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần xây dựng Đảng  và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi  đã  ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

             Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở phải chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nội dung chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ” , đồng thời  xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 ở cơ quan, đơn vị bằng công việc cụ thể để cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi còn chỉ đạo các cấp ủy cơ sở  ở Thành phố  tổ chức 03 đợt sinh hoạt chuyên đề cho đảng viên ở chi bộ hàng quý theo định kỳ, với các chủ điểm: “ xây dựng Đảng về tổ chức” trong quý I; “ Xây dựng người cán bộ bản lĩnh, tận tụy, gần dân” trong quý II và “ thực hành phong cách tư duy Hồ Chí Minh” trong quý III. Đồng thời triển khai cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức viết kế hoạch hành động năm 2018. Trong Kế hoạch này,  Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi còn  triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho giáo viên và học sinh. Trong đó Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố, các trường THPT có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố chủ động các hình thức thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi môn tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, giáo dục công dân; tổ chức học tập ngoại khóa cho giáo viên, học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn đưa bộ tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào nội dung giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa tại các trường trên địa bàn thành phố; BTV Thành đoàn Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 42 –CT/TW của Ban Bí thư. Đáng chú ý là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 của BTV Thành ủy Quảng Ngãi còn xác định các nội dung chủ yếu trong công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương điển hình và thực hiện xây dựng các “ Mô hình làm theo Bác” từ cơ sở, qua đó kịp thời phát hiện, giới thiệu, tổ chức bình chọn tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, tổ chức hội nghị  biểu dương, khen thưởng “ Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

       Để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi đã đề ra 05 nội dung cụ thể về tổ chức thực hiện, trong đó yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể thành phố xây dựng kế hoạch học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này trong nội dung làm việc ở các địa phương, đơn vị; tiến hành tự kiểm tra theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Ủy ban kiểm tra Thành ủy tham mưu bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên vào Chương trình kiểm tra giám sát của BTV Thành ủy năm 2018./.

Lệ Huyền

 

Tin đã đưa