Nhằm khắc phục tình trạng ruộng, đất nhỏ lẻ, phân tán; quy hoạch thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa  vào các khâu của quá trình sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, làm giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. ​

Tạo điều kiện để quy hoạch lại đồng ruộ​ng, nâng cáp và hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Đồng thời, thúc đẩy phân công lại lao động nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Thông qua việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, cánh đồng mẫu lớn để khuyến khích các doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với nông dân, gắn sản xuất với tiêu tụ sản phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đồng thời nâng cao kiến thức về kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch cho nông dân.

Ngày 14/11/2017, UBND thành phố Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2018. Nội dung kế hoạch tập trung tuyên truyền, phổ biến làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành và các hộ nông dân về mục đích, yêu cầu, các bước thực hiện dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp nhằm thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Làm rõ những thuận lợi, khó khăn phức tạp khi triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa; do vậy cần có sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, dân chủ bàn bạc và quyết tâm cao, phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu của thành phố đề ra, khắc phục khuynh hướng chần chừ, do dự hoặc chủ quan nóng vội khi thực hiện; Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn thành phố, có chính sách khuyến khích khen thưởng các điển hình tiên tiến trong công tác dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp. Theo đó, giao cho phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người hiểu và thực hiện đúng chủ trương của thành phố về thực hiện dồn điền, đổi thửa; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên hưởng ứng thi đua thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố về dồn điền đổi thửa.

Đồng thời, thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố chỉ đạo việc dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn cấp xã thực hiện việc dồn điền, đổi thửa, thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch dồn điền, đổi thửa của cấp xã.

Trong đó, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp dự kiến thực hiện dồn điền đổi thửa trong năm 2018 là 117,29 ha, cụ thể: Tịnh Thiện 18,16 ha (tại xứ đồng Cây Giá, thôn Khánh Lâm); Tịnh Châu 15 ha (tại xứ đồng Lệ Thủy, thôn Lệ Thủy); Tịnh Hòa 30 ha (tại xứ đồng Quýt, thôn Minh Quang là 16 ha và tại Tam Bảo Lỗ Cá, thôn Diêm Điền là 14 ha); Nghĩa Hà 28 ha (tại xứ đồng Hà Bè, thôn Khánh Lạc là 10 ha; Bàu Đình, bàu Nhíp, thôn Hổ Tiếu và xứ đồng Hương Hỏa, thôn Bình Đông là 18 ha); Tịnh Khê: 11,13 ha (tại xứ đồng Mẫu Tỉnh Thượng, thôn Tư Cung); Tịnh An: 15 ha (tại xứ đồng Soi, thôn Tân Mỹ).

 Số đơn vị thực hiện công tác “dồn điền đổi thửa” trong năm 2018 là 07 Ban quản lý thôn và 01 Hợp tác xã Nông nghiệp thực hiện (Ban phát triển thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện; Ban phát triển thôn Lệ Thủy, xã Tịnh Châu; Ban phát triển thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa; Ban phát triển thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa; Ban phát triển thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà; Ban phát triển thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà; Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Tịnh Khê; Ban phát triển thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An).

            Tổng kinh phí thực hiện: 5.753,23 triệu đồng. Trong đó:  Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 5.257,22 triệu đồng (kinh phí vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện: 111,97 triệu đồng; kinh phí cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 2.446,47 triệu đồng; kinh phí thực hiện việc chỉnh trang đồng ruộng: 1.495,45 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ di dời mồ mã: 1.003,94 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ giống cây trồng cạn: 199,39 triệu đồng); Ngân sách thành phố hỗ trợ: 496,01 triệu đồng (Kinh phí vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện: 19,76 triệu đồng; kinh phí thực hiện việc chỉnh trang đồng ruộng: 263,90 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ di dời mồ mã: 177,17 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ giống cây trồng cạn: 35,19 triệu đồng).

ĐTN phòng Kinh tế thành phố

Tin đã đưa