Nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), ngày 11/11/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm về sự kiện này với những nội dung cơ bản như sau:​

​             Một là, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Đồng thời, tuyên truyền về Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Dân quân tự vệ 2009; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013; Luật Quốc phòng 2018; lưu ý phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng như quyền, nghĩa vụ của các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay.

          ​Hai là, tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 30 năm qua; các bài học kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu đặt ra trong công tác quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân.

          Ba là, tuyên truyền đậm nét về lịch sử, truyền thống vẻ vang, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh, thành phố Quảng Ngãi qua các thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong suốt 75 năm qua. Khẳng định vai trò, công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như LLVT tỉnh, thành phố trong công tác quốc phòng toàn dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm về xây dựng LLVT tỉnh, thành phố và Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

          Bốn là, tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và lớp lớp cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đồng thời giáo dục, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”.

          Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Rèn đức, rèn sức, luyện tài”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

          Sáu là, tuyên truyền hiệu quả của việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh - kinh tế - đối ngoại; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn…; kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị, lực lượng quân sự thành phố và xã, phường.

          Bảy là, phản ánh không khí phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh, thành phố và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các địa phương, đơn vị; phản ánh những thông tin dư luận tích cực trong nhân dân, bàn bè quốc tế về sự kiện này.

          Để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm về sự kiện này đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng hình thức thích hợp; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, các cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh niên xung phong, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.   Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội vào thời điểm trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta./.

                                                                                                      Trung Tiến

           ​ 

Tin đã đưa