Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 16/01/2019 của BTV Thành ủy về học tập và làm th​eo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; ngày 01/10/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề quý IV với chủ điểm “Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nhân dân”, cụ thể như sau:

​          I. Về nội dung, tài liệu nghiên cứu, cách tiến hành

1. Nội dung: Buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 3 phần.

* Phần 1: Tổ chức cho đảng viên sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm “Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nhân dân”.

* Phần 2: Đánh giá lại những kết quả và hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trọng tâm là những việc đã làm được nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân và những việc cụ thể của cơ quan, đơn vị đã thực hiện trong đợt sinh hoạt chuyên đề Quý III.

* Phần 3: Thảo luận, liên hệ: Từng cán bộ, đảng viên thảo luận, phân tích, liên hệ những việc đã làm được, chưa làm được và đề ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian đến. Đảng viên thống nhất biểu quyết trở thành Nghị quyết của Chi bộ.

2. Tài liệu nghiên cứu

- Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn (phát hành năm 2019).

- Tài liệu “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Tham khảo bài viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc” trong Bản tin nội bộ thành phố Qúy IV/2019.

Ghi chú: Tùy theo điều kiện thực tế của các đơn vị có thể nghiên cứu, sưu tầm thêm các tài liệu để bổ sung vào nội dung sinh hoạt.

3. Cách tiến hành

3.1. Công tác chuẩn bị nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ

- Chi bộ phân công 01 đồng chí trong chi bộ nghiên cứu, tìm hiểu thêm tư liệu, tài liệu liên quan, để phục vụ cho nội dung sinh hoạt chuyên đề, sát với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

- Thông báo trước cho cán bộ, đảng viên biết nội dung, chương trình sinh hoạt để chuẩn bị ý kiến thảo luận. Trong thảo luận chú ý liên hệ về nhận thức và việc làm cụ thể của chi bộ, cán bộ và đảng viên.

- Trang trí, âm thanh: Nơi có điều kiện, tùy theo số lượng đảng viên, chi bộ nên chuẩn bị âm thanh chu đáo.

+ Nội dung trang trí:

CHI BỘ  ……………………..

SINH HOT CHUYÊN Đ QUÝ IV/ NĂM 2019

“Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nhân dân”

3.2. Gợi ý chương trình sinh hoạt

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Nêu mục đích, yêu cầu, nội dung sinh hoạt.

- Chi bộ triển khai nội dung chương trình.

- Đảng viên thảo luận, trao đổi, liên hệ, đề xuất, kiến nghị.

- Phát biểu của đại biểu cấp trên (nếu có).

- Bí thư chi bộ tổng hợp kết quả buổi sinh hoạt chuyên đề, kết luận.

- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.

3.3. Sau khi sinh hoạt

Đảng viên đăng ký những việc làm cụ thể theo nội dung đã sinh hoạt để làm theo, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện cho chi bộ.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 07/10/2019 đến ngày 20/12/2019.

II. Về tổ chức thực hiện

1. Các Đảng ủy xã, phường và cơ quan: chỉ đạo, hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ theo nội dung hướng dẫn này và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Phân công các đồng chí Ủy viên BCH đến dự sinh hoạt tại các chi bộ.

2. Các chi bộ trực thuộc Thành ủy: triển khai thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ.

3. Kết thúc đợt sinh hoạt, các đơn vị báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 25/12/2019./.

                                                         Trung Tiến​

Tin đã đưa