Thực hiện chủ đề năm 2018 của thành phố, nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội CCB thành phố Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong năm 2018.

Theo đó, Hội CCB thành phố sẽ tập trung đa dạng hóa các hình thức tập hợp các thế hệ CCB-Cựu quân nhân vào tổ chức Hội, câu lạc bộ ở từng xã, phường, cơ quan. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, như thi tìm hiểu, dân vận khéo, sinh hoạt giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình. Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố sẽ đổi mới công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền thông qua việc chỉ đạo các cơ sở hội chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng quy hoạch tạo nguồn cán bộ hội kế cận cho Hội, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; Thực hiện tốt việc tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời làm tốt công tác xây dựng các tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Ngoài ra, Hội CCB thành phố tiếp tục thực hiện phương châm hướng hoạt động về cơ sở; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của BTV, BCH của Hội CCB cơ sở phù hợp với thực tế...Phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ kết nạp hội viên vào hội tăng từ 2% trở lên so với năm trước; 95% trở lên hội viên CCB tham gia sinh hoạt thường xuyên tại địa phương; 98,5% trở lên tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh...

  Thùy Trang

Tin đã đưa