Trong năm 2019, hoạt động của HĐND thành phố Quảng Ngãi tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả và ngày càng nâng cao chất lượng; Thường trực HĐND và các ban HĐND đã tổ chức tốt 05 đợt giám sát theo Kế hoạch đề ra.​ 

Việc tổ chức các kỳ họp đã có nhiều cải tiến, đổi mới, ngày càng đi vào thực chất, phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND thành phố. Công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn, nhiều nội dung chất vấn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội rất chất lượng, có trọng tâm được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND thành phố quan tâm. Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đều có văn bản đề nghị đại biểu HĐND thành phố gửi nội dung, vấn đề chất vấn về Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp, trình HĐND thành phố tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhằm đảm bảo hiệu quả.

 Đặc biệt, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, UBMTTQVN thành phố và các cơ quan liên quan tập trung triển khai tốt các Nghị quyết của kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố khóa XI (cuối năm 2018), đồng thời thống nhất dự kiến số lượng kỳ họp trong năm, dự kiến chương trình, nội dung từng kỳ họp; đồng thời phân công các bên phối hợp thực hiện nội dung theo kế hoạch đề ra.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường và đem lại hiệu quả tích cực; HĐND thành phố đã phối hợp tổ chức thành công các đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, đại biểu HĐND tỉnh tại các xã, phường của Thành phố.

Mối quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri tiếp tục được nâng lên, niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước ngày càng khắng khít. HĐND thành phố đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Bên cạnh đó, HĐND thành phố Quảng Ngãi thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thông qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri trên địa thành phố, thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo luật định; đồng thời cũng  thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp với HĐND xã, phường thông qua các hoạt động cụ thể như: Tổ chức trực báo với HĐND xã, phường để đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND. Các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố trên địa bàn xã, phường đều mời Thường trực HĐND xã, phường cùng tham gia giám sát, phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri.

Có thể khẳng định rằng, hoạt động HĐND thành phố trong năm 2019 đã góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thành phố Quảng Ngãi./.

                                                                Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa