UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi.​

Cụ thể, UBND tỉnh đã quy định hệ số điều chỉnh giá đất của từng loại đắt tại phường Quảng Phú như sau: đối với đất nông nghiệp bao gôm các loại đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1, đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1) có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,86 lần; đối với các loại đất ở: đất ở thuộc vị trí 1, đường loại 4 có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; đất ở thuộc vị trí 1, đường loại 6 có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần; đất ở thuộc vị trí khác còn lại có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. trong năm 2019 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt./.

                                                                              Tấn Quang

 

 

 ​

Tin đã đưa