Ngày 30/10/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị An phú Sinh tại phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi.​

Theo đó, UBND tỉnh đã quy định cụ thể hệ số điều chỉnh giá của từng loại đất tại phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng như sau: đối với đất nông nghiệp tại phường Nghĩa Chánh (gồm có đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1 và đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1) có hệ số điều chỉnh giá đất 1,86 lần; đối với đất nông nghiệp tại xã Nghĩa Dõng (gồm có đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1 và đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1) có hệ số điều chỉnh giá đất 1,35 lần.

Riêng đất ở tại phường Nghĩa Chánh thì đất ở thuộc vị trí 3, đường loại 6 (cách đường chính từ 50 m đến dưới 100m) có hệ số điều chỉnh giá đất 1,2 lần; đất ở thuộc vị trí khác còn lại có hệ số điều chỉnh giá đất 1,0 lần. Còn đối với đất ở tại xã Nghĩa Dõng thì đất ở thuộc vị trí 1, đường loại 4 và đất ở thuộc vị trí 2, đường loại 4 (cách đường chính từ 50m đến dưới 100m) có hệ số điều chỉnh giá đất 1,1 lần; đất ở thuộc vị trí 1, khu vực 2 và đất ở thuộc vị trí 2, đường loại 4 (cách đường chính dưới 50m) có hệ số điều chỉnh giá đất 1,2 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị An Phú Sinh tại phường Nghĩa Chánh, xã Nghĩa Dõng trong năm 2019 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt./.

                                                                            Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa