Những năm qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt hơn vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2018, bám sát chủ đề đã được BCH Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi xác định, HĐND thành phố Quảng Ngãi tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

Thời gian qua, Thường trực, các ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Các đại biểu HĐND thành phố Quảng Ngãi luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc xem xét các báo cáo, thảo luận đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thành phố đã lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề bức xúc để định hướng thảo luận và chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Hằng năm, Thường trực và các Ban của HĐND thành phố Quảng Ngãi luôn thực hiện giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới, đi sâu vào những nội dung cụ thể mà cử tri quan tâm. Hoạt động chất vấn luôn đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, xây dựng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện những cam kết của các tổ chức, cá nhân về trách nhiệm đã hứa trước HĐND và cử tri. Có thể thấy rằng, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố Quảng Ngãi đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 này, bám sát chủ đề BCH Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi đã xác định là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” HĐND thành phố Quảng Ngãi đã và sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tập trung vào hoạt động theo chương trình đã đề ra, xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ngãi phát triển bền vững, ngày càng văn minh, hiện đại. Cụ thể, trước đây, khi xây dựng kế hoạch thực hiện công tác hàng năm, Thường trực HĐND thành phố không ấn định thời gian cụ thể đối với từng công việc nên chưa chủ động được công việc, chất lượng, hiệu quả các hoạt động của HĐND chưa cao. Do đó, năm nay, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm, có ấn định thời gian và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công việc. Các công việc được phân bổ rải rác đều trong năm, tránh không để dồn việc trong cùng một thời điểm, dẫn tới hiệu quả công việc không cao.
Cùng với đó, HĐND thành phố cũng đã quyết định phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong Thường trực hội đồng; Qua đó, góp phần đề cao trách nhiệm, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực được phân công phụ trách của từng thành viên. Thường trực HĐND thành phố thường xuyên tăng cường sâu sát cơ sở; chỉ đạo tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, nâng chất lượng các kỳ họp và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và của các Ban HĐND thành phố. Và trong năm 2018 này, Thường trực và các Ban thuộc HĐND thành phố Quảng Ngãi sẽ thực hiện 6 cuộc giám sát chuyên đề. Các chuyên đề giám sát được lựa chọn tập trung vào các vấn đề thành phố đang tập trung chỉ đạo và cử tri quan tâm theo dõi. Ngoài giám sát chuyên đề, căn cứ vào những vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tế hoặc để phục vụ công tác thẩm tra đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố; Thường trực và các Ban HĐND thành phố sẽ chủ động nội dung, thời gian để đi khảo sát nắm tình hình.

Bên cạnh đó, hàng tuần Thường trực HĐND thành phố tham gia họp giao ban trực báo với lãnh đạo UBND thành phố để nắm bắt tình hình; từ đó kịp thời kiến nghị hoặc chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố; cũng như để kịp thời kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong thành phố. Ngoài ra, Thường trực HĐND có kế hoạch sẽ tổ chức trực báo và bồi dưỡng kỹ năng cho Thường trực và các Ban của HĐND xã, phường; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong việc UBND thành phố điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra trong năm 2018.  

  Thùy Trang

Tin đã đưa